Forum Pplware

Versão Completa: reiniciar problema no win 10
Está de momento a ver uma versão reduzida do nosso conteúdo. Ver versão completa com o formato adequado.
Máy của tôi khởi động bình thường, nhưng khi khoảng 20 phút, màn hình sẽ chuyển sang màu xanh và sau đó tự động khởi động lại.

Có ai đã đề xuất cách khắc phục sự cố này cho tôi không?
URL's de Referência